Regjeringen ønsker økt adgang til rovdyrfelling i nødverge

Foto: Scandlynx

Regjeringen har lagt frem et lovforslag for Stortinget der de ønsker en utvidelse av nødvergeretten i naturmangfoldloven. I praksis vil dette gjøre det enklere å felle et rovdyr utover regulert jakt og skadefelling.

Helt siden Stortinget innførte tallfestede bestandsmål for våre store rovdyr har det vært uenighet om hva man skal gjøre når målene overskrides. Hvis det eksempelvis er bestemt at vi skal ha  70 ynglinger av gaupe i Norge men det produseres 100, skal vi da skyte av 30? Det nok ingen som tror at mattematikken i bestandsregulering er såpass enkel, men likevel reageres det på at bestandsmålene i mange tilfeller overskrides uten at jatkvoter økes tilsvarende.

“Alle rovdyr som befinner seg innenfor rovdyrsikkert heng kan i prinsippet avlives, fordi tilstedeværelsen av et rovdyr i seg selv er en ‘aktuell og betydelig fare for skade’ ”

Som en slags sikkerhetsventil gir nødvergeretten hvem som helst tilgang til å felle et rovdyr utover kvote- og lisensjakt, såfremt visse betingelser er møtt. Dagens lov gir oss rett til å felle rovdyr uavhengig av fredning “under direkte angrep på bufe og tamrein”. Utvidelsene som er foreslått kobler nødvergeretten opp mot bestandsmålene, og sier at dersom bestanden har overskredet målene over en 3-årsperiode skal nødvergeretten utvides. Med andre ord blir definisjonen av nødvergebegrepet regulert etter antall rovdyr i utmarka.

I tillegg til denne utvidelsen vil det etter dette forslaget ikke lenger være nødvendig å holde igjen skuddet til rovdyret går til direkte angrep på beitedyr. Innenfor rovdyrsikkert heng er vilkåret for avliving at det “anses som påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade”, mens utenfor rovdyrsikkert heng er ordet “aktuell” byttet ut med “umiddelbar”. Problemet med at direkte angrep som kriterium fjernes fra formuleringen er at alle rovdyr som befinner seg innenfor rovdyrsikkert heng i prinsippet kan avlives, fordi tilstedeværelsen av et rovdyr i seg selv er en “aktuell og betydelig fare for skade”.

“en ytterligere utydeliggjøring av grensene mellom lovlig og ulovlig felling vil skape vanskelige situasjoner for alle berørte”

Selv om forslaget trolig er ment å virke konfliktdempende, frykter jeg at en ytterligere utydeliggjøring av grensene mellom lovlig og ulovlig felling vil skape vanskelige situasjoner for alle berørte, inkludert rettsinstansene som allerede har uttrykt misnøye med ordlyden i loven. Å koble skadefelling og nødverge opp mot populasjon og bestandsmål er ikke en dårlig idé, for i naturens uendelige kompleksitet er det viktig å ta med så mange faktorer som mulig i all forvaltning. Problemet oppstår i utførelsen av denne ideen. Loven om nødvergeretten var uklar og diffus i utgangspunktet, og dette forslaget forverrer desverre situasjonen ytterligere.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s